Výročí Osobností 2022vod Česk republika 1993 2022 1997 Zn mky, Arš ky, TL V roč osobnost František Křiž k V roč osobnost František Křiž kJanu r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Febru r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Americk b sn k 1922 Pio Laghi Italsk kardin l 1921 Andrej Dmitrijevič Sacharov Předn sovětsk fyzik, disident a obr nce lidsk ch pr v, držitel Nobelovy ceny m ru a manžel Jeleny Bonnerov 1880T MAta ROKU 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme si pro v s připraviliT MA ROKU 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za …Na festival Paschalia Olomucensia zav t herec Igor Bareš Ve dnech 4 března až 30 června 2022 se v Olomouci uskutečn des t ročn k festivalu Paschalia Olomucensia Zah j ho symbolick pietn připomenut 80 v roč smrti brig dn ho gener la Metoděje Kub něho2022 U př ležitosti Z topkova v roč ocen me sportovn osobnosti Kdo je skutečnou osobnost a nejv ce se zasadil o propagaci sv ho sportovn ho odvětv i našeho města Kdo se zasloužil o rozvoj sportu v Kopřivnici Koho si lid představ , když se řekne sportovn osobnost Kopřivnice Na webu města n m proto můžeKlub rod ků představil v znamn novojič nsk v roč roku 2022 Dot kaj se v razn ch osobnost , a tak historick ch ud lost Např klad prvn zm nky o m stn č sti BludoviceM te z jem o tuto položku za jinou cenu Pošlete n m svoj nab dku vyplněn m tohoto formul ře Pokud bude Vaše nab dka pro n s přijateln budeme V s kontaktovatT MA ROKU 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za …Muzea a 430 v roč J A Komensk ho Dnes, 28 3 2022 , slav me 430 let od narozen J A Komensk ho Připomeňte si 12 muze , věnuj c ch se tomuto v znamn mu učenci a pedagogovi, kter k v roč připravila bohat kulturn program Letos si připom n me 430 v roč narozen „Učitele n rodů“ Jana Amose Komensk hot ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme pro v s připraviliV roč v roce 2022 v roč mrt Mirko Han k 9 1891 Slavkov u Brna–22 3 1972 Ostrava Vystudoval brněnskou varhanickou školu ž k Leoše Jan čka, absolvoval v roce 1911 , 1911–1914 konzervatoř v Krakově hra na housle Přechodně působil v Kielc ch, Radoni, Charkově, Kyjevě Skl dal operety, sc nickou hudbu5 2022 19 30 Tišnov, Velk s l MěKS Vstupenky V ce Sametov hlas z drsn ho Bronxu To je Samara Joy, uhrančiv zpěvačka a v tězka soutěže Sarah Vaughan International 2019, jej ž hvězda na jazzov m nebi stoup s každ m dalš m vystoupen m V r mci s rie JazzFestBrno on the Road se nyn představ i v TišnověKdo ze slavn ch osobnost slav v dubnu narozeniny Kdo by se v dubnu dožil v znamn ho jubilea Funkce Kalend rium v programu Nezmeškej obsahuje přes 1000 v roč zn m ch osobnost Vybran dubnov v roč narozen zn m ch osobnost 14 4 1986 se narodil Mariusz Pawelec 24 4 1957 se narodil Hanna Banaszak 9 4Dne 28 3 2022 si Česk republika připom n v znamn v roč J A Komensk ho, a to 430 let od jeho narozen Př t to př ležitosti N rodn pedagogick muzeum a knihovna J A Komensk ho NPMK , kter se stalo koordin torem N rodn ch oslav J A Komensk ho 2020 2022 , připravilo řadu aktivit, se kter mi se můžete sezn mit na webu npmk cz až do listopadu 2022Smiřick sv tky hudby Festival Smiřice Smiřick sv tky hudby 19 ročn k V žen posluchači, n že naleznete přehled koncertů festivalu Smiřick sv tky hudby 2022 Připravili jsme pro V s nov vstupenkov port l, informace k prodeji naleznete v z ložce E SHOP Těš me se na V s Program v pdf naleznete ZDEMeteorologick a jin v roč v roce 2022 Přehled zcela jistě ne pln v roč narozen a mrt v znamn ch meteorologů, popř jin ch v znamn ch osobnost spř zněn ch oborů, členů společnosti D le v roč mimoř dn ch meteorologick ch a dalš ch spř zněn ch oborů ud lost , meteorologick cht ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme pro v s připraviliVyšlo čtvrt vyd n V roč osobnost Zveřejněno 23 9 2022 9 42 Město Velk Meziř č vydalo let k V roč osobnost 2022 Obsahem je osm v znamn ch velkomeziř čsk ch obyvatel z devaten ct ho a dvac t ho stolet , kteř maj v letošn m roce v roč narozen nebo mrtV znamn v roč V roč Česk republiky v roce 2022 pdf V roč Plzně a plzeňsk ch osobnost 2022 pdf V roč Česk republiky v roce 2022 pdf V roč Plzně a plzeňsk ch osobnost 2022 pdf V roč Česk republiky v roce 2020 pdf V roč Plzně a plzeňsk ch osobnost 2020 pdft ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme pro v s připraviliV roč osobnost V roč 2022 V roč 2020 V roč 2019 V roč 2018 V roč 2017 V roč 2016 V roč 2015 V roč 2014 V roč 2013 V roč 2012 V roč 2011 V roč 2010 V roč 2009 V roč 2008 V roč 2007 V roč 2006 V roč 2005The monumental system of Jindřichův Hradec castle s buildings was proclaimed national cultural monument in 1996 It is the third largest historical castle complex in Czech Republic and it creates, in connection with the historical center of the town, a harmonic unit, which was declared for its unique architectonical and artistic nature the national urban monument in 1961Pražsk mosty čist č 2316 2321 Pražsk mosty čist č 2316 2321 Dodavatel Infofila Cena 14 Kč V ce informac V ce informac MS juniorů ve vzp r n Cheb 1993 raz tkovan č 8 MS juniorů ve vzp r n Cheb 1993 raz tkovan č 8 Dodavatel Infofila65 v roč narozen 7 1 1955 Hvozdn Mal ř, ilustr tor, sběratel Je spoluzakladatelem a vedouc osobnost Voln ho v tvarn ho sdružen Valašsk n zor Kromě malby valašsk krajiny se věnuje grafice, pracuje se dřevem i kovem, ilustruje knihy Organizuje např pravideln Hvozdensk salony Žije ve Zl ně 8 12022 –31 5 2022 9 00–15 30 V stava Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme pro v s připravili DomůNa tyto dvě osobnosti – obroditelku a spisovatelku Němcovou a česk ho myslitele, filozofa, spisovatele, kartografa, pedagoga a posledn ho biskupa Jednoty bratrsk Komensk ho se zaměřily pracovnice Městsk knihovna Otrokovice, kter zorganizovaly celou řadu akc připom naj c ch tato v znamn v roč „Spisovatele Boženu Němcovou a Jana Amose …format list bulletedVyberte si kategorii Kategorie close Žhav aukce timer Konč c looks one Od 1 Kč poll Nejlepš prodejcit ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos je pro v s připravenoSedlčansk muzejn noc nab dne opět interaktivn program v muzejn expozici, tentokr t s t matem Řeč krajiny Prohl dky pro veřejnost se konaj ve čtvrtek 2 června od 18 do 20 hodin Nov publikace vydan u př ležitosti 800 v roč Petrovic v s provede dějinami obce Cena 350 Kč Vych z nov sborn k PodbrdskoLyžařsk svaz oslavil 110 v roč a ocenil 150 osobnost 21 11 2013 21 49 Sto pades t sportovců v čele s olympijsk mi v tězi Kateřinou Neumannovou a Alešem Valentou, tren rů a činovn ků ve čtvrtek převzalo oceněn v r mci oslav 110 let od založen Svazu lyžařů Česk republiky, kter vznikl jako prvn naSeznam osobnost vyznamenan ch 28 ř jna 2018 Při stolet m v roč vzniku samostatn ho československ ho st tu 28 ř jna 2018 udělil prezident Česk republiky Miloš Zeman 41 vyznamen n , tj o dvě v ce než loni a rekordn počet za sv funkčn obdobNoviny d le obsahuj seznam osobnost ze světa i Česk republiky, kter se narodili v roce 1972 a tak pro pobaven autentick inzer ty z roku 1972, kter nejl pe přibl ž rok sňatku Noviny jsou natištěn na desce o velikost 27 x 38 cm, vzadu je h ček na pověšen a oslavenci tak vznikne zaj mav obrazt ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme pro v s připraviliV roč osobnost Tycho Brahe 1996, ražen zn mka smyt k č 125Exkluzivn medaili k 305 v roč narozen Marie Terezie si může dovolit každ … 13 května roku 2022 uplyne 305 let od narozen Marie Terezie, jedn z …31 03 2022 ČNB vyd v pamětn bankovku s portr tem Karla Engliše ČNB dnes vyd v pamětn bankovku, kter připom n budov n československ měny a nese portr t jedn z nejv raznějš ch osobnost prvn republiky – Karl12 epizoda Měs čn v roč 17 04 2022 – Může vzniknout skutečn l ska mezi dvojic , kter se poprv uvid až u olt ře Americk reality show 20179 2022 se v Kutn Hoře uskutečn 26 setk n hornick ch měst a obc ČR Jedn se o velkolepou ud lost, kter přinese bohat program Svatov clavsk slavnosti 24 9 Lidov veselice, folkov , country a modern hudba, řemesln trhy, ochutn vka v n2022 –10 6 2022 Všechny akce Ohrožen pam tky Synagoga Beth ha – Midrasch v Prostějově Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatnLetohr dek Mitrovsk ch v Brně Ojediněl stavba v přechodn m stylu Ludv ka XVI , s unik tn m freskov m s lem vymalovan m exotick mi motivy, byla původně obklopen okrasnou zahradou s prvn m sklen kem na ananasy na Moravě, dnes však stoj ve st nu socialistick džungle15 5 2022 15 5 2022 Koment ře Jiř Mal nsk v dalš č sti sv ho seri lu zmiňuje několik t mat př kladnou stmelenost československ rezistence, V nočn dohodu z roku 1943, z sadu kontinuity jednotn Československ republiky a nutnost obsazen Cel čl nek2022 ve 21 15 hodin, ve vnitřn m n dvoř z mku Vstupn 250, Kč předprodej od 1 5 do 27 5 2022 na pokladně z mku v otev rac době z mku , 300, Kč na m stě Lze zakoupit i on line Barokn stavba na m stě renesančn vodn tvrze, upravovan ještě poč tkem 19 stolet , vynik bohatě zař zen mi interi ryRoku 1922 byl ročn kem narozen tř jedinečn ch osobnost lidov hudby, Mše k svat k 300 v roč pov šen L zn Bělohrad na městečko 21 dubna 2022 , 08 47 Přehr t Řeckokatolick bohoslužba na Proglasu 29 dubna 2022 ,V roč Jana Kotěry připomene podzimn Den architektury 19 6 2022 Festival Den architektury opět l k od 1 do 7 ř jna na bohat a zdarma př stupn program několika set akc po cel republice i na Slovensku, kter nab dne v pravy za architekturou zn mou i nezn mou, pěšky, na kole, vlakem či lod , a to vždy s2022 Čas 17 00 M sto parkoviště Depozit ře Vstupn 120 Kč Rezervace vstupenek rezervace svkul cz Prodej vstupenek lidov č st knihovny, registračn pult W Look A Book Term n 25 5 2022 Čas 15 00 19 00 M sto Winstona Churchilla 3 Vstupn zdarma Den s tvůrci a nakladateli kr sn ch a origin ln ch knihCit ty o peněz ch 100 žasn ch cit tů Přijdou dva milion ři do autosalonu, vyberou si nejnovějš luxusn auto za 3 miliony quot Počkej, ty auta jsou na mě, Ty jsi platil zmrzlinu “ Tip u zn m ch osobnost se při najet myš na jm no zobraz kr tk info o dan m člověku Za pen ze si život nekoup šSrdečně V s zvu na slavnostn odpoledne u př ležitosti 430 v roč narozen Jana Amose Komensk ho Potk me se opět v Šarlota Resort v Prosečnici v sobotu 26 března 2022 od 15 hodin Můžete se těšit na filmov dokument Ivany Křenov o našich cest ch po světě se Štěp nem Rakem s koncertem Vivat Comeniusčvn 2022 13 30 Kanon ři v Kroměř ži Fotbalov stadion SK Han ck Slavia Kroměř ž Kroměř ž Koupit Informace o akci Akce Kanon ři vNatočeno 2022 Premi ra 13 5 2022 ČRo Region, 30 min Lit djo – Myn řov , Alexandra Vlasta a Karel Kahovcovi jsou jako oheň a voda, ale nedaj na sebe dopustit In web ČRo Brno, 13 květen 2022 čl nek nahr vka k poslechu – Cit Sourozeneck dvojice se dodnes podporuje v pr ci i soukromRodinn stř bro Česk ho rozhlasu Vyb r me z depozit řů, kde je uloženo na 80 tis c hodin zvukov ch z znamů a 25 milionů stran p semn ch materi lů2 5 2022 20 20 z tra 3 5 2022 2020 Dny evropsk ho dědictv Připom nka dvac t ho v roč z pisu Čestn ho sloupu Nejsvětějš Trojice na seznam světov ho dědictv UNESCO K d pro vložen videa sport chv l te zaj mavosti vad v m videoblogy osobnost na n vštěvě u ZpravodajskV r mci oslav st ho v roč založen Region ln ho muzea v Teplic ch byla v roce 1997 otevřena expozice věnovan historii v roby porcel nu a keramiky na Teplicku T měř tři sta vystaven ch předmětů dokumentuje průřez v robou sedmn cti nejdůležitějš ch firem regionu, a to v časov m rozpět od prvn čtvrtiny 19Pr vn k Josef Holcman se vrac k historii, tradic m a v nu Pr vn k, soudce rodinn ho pr va, spisovatel, folklorista, divadeln k, vinař, fotbalov fanoušek T m vš m je absolvent Pr vnick fakulty MU Josef Holcman, kter př mo uk zkově zosobňuje profesn univerz lnost či alespoň mnohostrannost 11Studentsk dokument rn film I AM INFLUENCER zkoum vliv internetov ch osobnost na dětsk publikum Studium spěchy Veřejnost Fakulta designu a uměn Ladislava Sutnara T ma letošn ho ročn ku v tvarn soutěže Teendesign odkazuje na v roč narozen Jiř ho Trnky 2022 nor 202222 reprezentačn ples města Sokolova 15 2 2014 Na mostu l sky se slavil Valent n 14 2 2014 Slavnostn otevřen nov č t rny 5 2 2014 Registrace nov ch d rců kostn dřeně 21 1 2014 Prezident ČR Miloš Zeman navšt vil Sokolov 14 1 2014 Evropsk den bez aut 2013 20 9 2013 Nov iktov centrum v nemocnici 22 8 2013Neděle, 08 Květen 2022 10 47 Velikost p sma Stalo se před osmdes ti lety a v letech n sleduj c ch Napsal uživatel Jiř V clav k Velikost p sma V letošn m roce si připom n me 80 v roč atent tu na ř šsk ho protektora Reinharda Heydricha, statečn ho boje v sadk řů v …Arne Nov k , 1929 Narozen 2 3 1880 v Litomyšli, zemřel 26 11 1939 v Poličce PhDr , profesor česk literatury, liter rn historik a kritik, esejista Jedna z reprezentativn ch osobnost modern česk kultury Autor velmi rozs hl ho d la k dějin m česk literatury, kterou vykl dal soustavně a v cel m jej m rozsahuč slo 4 • duben 2022 • ročn k XX • zdarma do všech dom cnost • www dobrany cz Dobřansk listy Měs čn k pro Dobřany, Šlovice, Vodn jezd a okol red V roce 2020 byl pietn akt na počest dobřansk ho rod ka Norberta Ormaiho vlivem pandemie prvn zrušenou akc a v roce 2022 jednou z prvn chTak v Dechovkovink ch se připoj me k ponděln oslavě 80 narozenin obl ben ho herce Josefa Dvoř ka Z dalš ch osobnost připomeneme např klad Františka Kmocha 30 dubna uběhne již 110 let od mrt tohoto kol nsk ho kapeln ka a skladatele Se sv m orchestrem, kterPravidla pořadu Pořad P sničky pro radost je vyhrazen pouze hudebn mu ž nru dechovka, př padně folklor Pro p semn př n spolu s ž dost o zahr n p sničky jin ho ž nru je určen pořad Melodie podvečera Ž d te li o změnu term nu odvys l n již objednan gratulace, obracejte se na n s v pracovn ch dnech vždy telefonicky 221 554 450Ve čtvrtek 7 dubna bylo na Staroměstsk radnici ofici lně před no čestn občanstv pan Brigitte Riegelbauer z německ ho Bambergu Pan Riegelbauer pracuje v kancel ři starosty města Bamberg v Bavorsku V roce 1992 st la u zrodu partnersk smlouvy mezi Bambergem a Prahou 1 Pro naši městskou č st se jednalo o prvn takovou smlouvu se z padn m městem od …N LK podporuje ukrajinskou kulturu Nositel tradice lidov ho řemesla Reprezentativn seznam nemateri ln ho dědictv lidstva Muzeum vesnice jihov chodn Moravy Historick knihovna přes 13000 svazků knih Expozice Lidov oděv na Moravě Obnova biotopu v z meck m parku Aktuality 04 Kvě Slavnostn ukončen 8 běhu Školy folklorn ch tradic V sobotu 23 dubna 2022 …Nen moc co slavit, ř k o v roč sametov revoluce signat řka Charty 77 a herečka B ra Štěp nov Div ci ji znaj jako filmovou a divadeln herečku, komerčn moder torku i tv ř v nekonečn ch seri lech B ra Štěp nov je ale tak jednou z osobnost spat ch s disentem19 březen 2022 30 20 Všem hercům se ř kalo, že to nat čen bude drsn , vypr v o filmu Posledn z vod režis r Tom š Hodan Sn mek zachycuj c př běh lyžařů Hanče, Vrbaty a Ratha vstupuje do kin 24 března, přesně v den 109 v roč osudn ho z voduNejlevnějš knihy v ČR, Nejnižš poštovn 39 Kč, Zaveden prodejce česk knihy 77 000 titulů SKLADEM, 99 z kazn ků doporučuje Zjistěte v ce26 03 2022 dostupn bez probl mu 14 11 2022 zavřeno nelze ověřit dostupnost 21 10 2022 dostupn bez probl muV běr fotografi z p t ho z vodu letošn sez ny formule 1 Před 2 hodinami F1sport cz Fotografie Fotografie GP Miami 2022 Od Obamov po režis ra Pearl Harboru Pod vejte se, kdo všechno navšt vil GP Miami 2022 Na každ z vod …Středn zdravotnick škola a Vyšš odborn škola zdravotnick Zl n Z pisov l stky a odvol n Praktick sestra vyhl šen v sledků přij mac ho ř zen pro školn rok 2022 2023 Ošetřovatel Vyhl šen v sledků přij mac ho ř zen pro školn rok 2022 2023 Vyhl šen 1 kola přij mac hoDne 28 3 2022 si Česk republika připom n v znamn v roč J A Komensk ho, a to 430 let od jeho narozen Př t to př ležitosti N rodn pedagogick muzeum a knihovna J A Komensk ho NPMK , kter se stalo koordin torem N rodn ch oslav J A Komensk ho 2020 2022 , připravilo řadu aktivit, se kter mi se můžete sezn mit na webu npmk cz až do listopadu 20222022 U př ležitosti Z topkova v roč ocen me sportovn osobnosti Kdo je skutečnou osobnost a nejv ce se zasadil o propagaci sv ho sportovn ho odvětv i našeho města Kdo se zasloužil o rozvoj sportu v Kopřivnici Koho si lid představ , když se řekne sportovn osobnost Kopřivnice Na webu města n m proto můžeT MAta ROKU 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme si pro v s připraviliNa festival Paschalia Olomucensia zav t herec Igor Bareš Ve dnech 4 března až 30 června 2022 se v Olomouci uskutečn des t ročn k festivalu Paschalia Olomucensia Zah j ho symbolick pietn připomenut 80 v roč smrti brig dn ho gener la Metoděje Kub něho2022 –30 10 2022 V stava V stava Zv kov v kr sn literatuře Zv kov 1 5 2022 –30 10 2022 V stava Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatnT MA ROKU 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za …t ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme si pro v s připraviliMuzea a 430 v roč J A Komensk ho Dnes, 28 3 2022 , slav me 430 let od narozen J A Komensk ho Připomeňte si 12 muze , věnuj c ch se tomuto v znamn mu učenci a pedagogovi, kter k v roč připravila bohat kulturn program Letos si připom n me 430 v roč narozen „Učitele n rodů“ Jana Amose Komensk hoMeteorologick a jin v roč v roce 2022 Přehled zcela jistě ne pln v roč narozen a mrt v znamn ch meteorologů, popř jin ch v znamn ch osobnost spř zněn ch oborů, členů společnosti D le v roč mimoř dn ch meteorologick ch a dalš ch spř zněn ch oborů ud lost , meteorologick cht ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme pro v s připravili5 2022 19 30 Tišnov, Velk s l MěKS Vstupenky V ce Sametov hlas z drsn ho Bronxu To je Samara Joy, uhrančiv zpěvačka a v tězka soutěže Sarah Vaughan International 2019, jej ž hvězda na jazzov m nebi stoup s každ m dalš m vystoupen m V r mci s rie JazzFestBrno on the Road se nyn představ i v Tišnovět ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme pro v s připraviliVyšlo čtvrt vyd n V roč osobnost Zveřejněno 23 9 2022 9 42 Město Velk Meziř č vydalo let k V roč osobnost 2022 Obsahem je osm v znamn ch velkomeziř čsk ch obyvatel z devaten ct ho a dvac t ho stolet , kteř maj v letošn m roce v roč narozen nebo mrtt ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme si pro v s připraviliKdo ze slavn ch osobnost slav v dubnu narozeniny Kdo by se v dubnu dožil v znamn ho jubilea Funkce Kalend rium v programu Nezmeškej obsahuje přes 1000 v roč zn m ch osobnost Vybran dubnov v roč narozen zn m ch osobnost 14 4 1986 se narodil Mariusz Pawelec 24 4 1957 se narodil Hanna Banaszak 9 42022 –31 5 2022 9 00–15 30 V stava Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme pro v s připravili Domůt ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme pro v s připravilit ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos jsme pro v s připraviliV roč osobnost V roč 2022 V roč 2020 V roč 2019 V roč 2018 V roč 2017 V roč 2016 V roč 2015 V roč 2014 V roč 2013 V roč 2012 V roč 2011 V roč 2010 V roč 2009 V roč 2008 V roč 2007 V roč 2006 V roč 2005Stř brn mince China Panda 30g 2022 40 V ROČ Č nsk Pandy jsou jedny z m la světově proslul ch stř brn ch minc , kter každ rok měn svůj motiv I proto jsou mezi sběrateli velmi ž dan m artiklem Unik tn je t ž hmotnost 30g Toto zbož je …t ma roku 2022 Každ rok si připom n me důležit v roč historick ch ud lost i osobnost nebo upozorňujeme na t mata, kter považujeme za podstatn Letos je pro v s připravenoPražsk mosty čist č 2316 2321 Pražsk mosty čist č 2316 2321 Dodavatel Infofila Cena 14 Kč V ce informac V ce informac MS juniorů ve vzp r n Cheb 1993 raz tkovan č 8 MS juniorů ve vzp r n Cheb 1993 raz tkovan č 8 Dodavatel InfofilaNa tyto dvě osobnosti – obroditelku a spisovatelku Němcovou a česk ho myslitele, filozofa, spisovatele, kartografa, pedagoga a posledn ho biskupa Jednoty bratrsk Komensk ho se zaměřily pracovnice Městsk knihovna Otrokovice, kter zorganizovaly celou řadu akc připom naj c ch tato v znamn v roč „Spisovatele Boženu Němcovou a Jana Amose …65 v roč narozen 7 1 1955 Hvozdn Mal ř, ilustr tor, sběratel Je spoluzakladatelem a vedouc osobnost Voln ho v tvarn ho sdružen Valašsk n zor Kromě malby valašsk krajiny se věnuje grafice, pracuje se dřevem i kovem, ilustruje knihy Organizuje např pravideln Hvozdensk salony Žije ve Zl ně 8 1format list bulletedVyberte si kategorii Kategorie close Žhav aukce timer Konč c looks one Od 1 Kč poll Nejlepš prodejciSedlčansk muzejn noc nab dne opět interaktivn program v muzejn expozici, tentokr t s t matem Řeč krajiny Prohl dky pro veřejnost se konaj ve čtvrtek 2 června od 18 do 20 hodin Nov publikace vydan u př ležitosti 800 v roč Petrovic v s provede dějinami obce Cena 350 Kč Vych z nov sborn k PodbrdskoNoviny d le obsahuj seznam osobnost ze světa i Česk republiky, kter se narodili v roce 1972 a tak pro pobaven autentick inzer ty z roku 1972, kter nejl pe přibl ž rok sňatku Noviny jsou natištěn na desce o velikost 27 x 38 cm, vzadu je h ček na pověšen a oslavenci tak vznikne zaj mav obrazKdo ze slavn ch osobnost slav v květnu narozeniny Kdo by se v květnu dožil v znamn ho jubilea Funkce Kalend rium v programu Nezmeškej obsahuje přes 1000 v roč zn m ch osobnost Vybran květnov v roč narozen zn m ch osobnost 2 5 1953 se narodil Lech Janerka 28 5 1974 se narodil Monika Jarosińska 6 580 let v roč operace Anthropoid Oddělen pro zvl štn operace SOE , 04 04 2022 11 01 Aktualizov no 07 04 2022 11 09 Ve čtvrtek 31 března se na Velvyslanectv Česk republiky v Lond ně uskutečnilo ofici ln představen knihy George Bearfielda – „Foursquare The Last Parachutist“ Akce byla souč st2022 Odkazy PDF, 79 kB Kontext Um stěn Složky dokument Konference 2013 t ma V roč vyd n Italsk ch listů Karla Čapka 1923 2013 Konference 2012 t ma 1 republika Pro školy Nab dka programůV den Slunovratu, 21 června 2003, zesnul po dlouhotrvaj c z važn nemoci ve vě ku nedožit ch 84 let filatelista – sběratel československ ch a česk ch zn mek a celin – akademick mal ř a grafik Jaroslav FišerCena vstupn ho do 31 5 2022 je 7 800 Kč 299 EUR Cena vstupn ho od 1 6 2022 je 10 400 Kč 399 EUR Cena zahrnuje vstupn na oba dny konference a vstup na společensk večer Společensk večer je v znamnou ud lost cel akce a předpokl d se čast v znamn ch osobnost z oboru i politick sf ry M sto bude upřesněnoV roč osobnost Tycho Brahe 1996, ražen zn mka smyt k č 125V roce 2022 oslav 80 v roč jeden z nejslavnějš ch n kladn ch automobilů z produkte kopřivnick automobilky Tatra 111 Jen m lo typů, kter se v Kopřivnici zrodily byly pro v robu a historii podniku tak zlomov , jak tentoKažd den s kr snou knihou 2007 Prosinec bes dka 2008 Březen bes dka 2008 Březen maškarn b l
170 | 1 | 6 | 16 | 26